Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Inspecare Beheer & Onderhoud Webshop


1.        Definities
1.1      Onder opdrachtnemer wordt verstaan, degene die zich jegens een opdrachtgever verbindt tot het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van een overeenkomst.

1.2     Onder opdrachtgever wordt verstaan, diegene door/namens wie de opdracht is gegeven tot het leveren van een dienst of product.

1.3     Onder opdracht wordt verstaan; het leveren van de afgesproken dienst of het afgesproken product

1.4     Onder een NEN inspectie wordt verstaan; een vrijwillige meeting/inspectie(opname) van een woning of eigendom, bedrijfspand of terrein en/of de binnen horende installaties.

2.      Algemeen
2.1     De hierna volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten voor het leveren van diensten, rapporten en uitvoeren van werkzaamheden voor Inspecare Beheer & Onderhoud BV en/of gerelateerde ondernemingen.

2.2    Afwijking van deze voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover ze uitdrukkelijk schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.

2.3    Indien zowel opdrachtgever als opdrachtnemer algemene voorwaarden hanteren, zijn uitsluitend algemene voorwaarden van opdrachtnemer van toepassing. Opdrachtnemer wijst uitdrukkelijk de door opdrachtgever van toepassing verklaarde voorwaarden van de hand en heeft deze dan ook nimmer aanvaard.

2.4    Indien opdrachtnemer de tweede verwijzing naar algemene voorwaarden doet in de zin van art. 6:225 lid 3 Burgerlijk Wetboek, dan dient opdrachtgever, indien opdrachtgever bezwaar heft tegen de algemene voorwaarden van opdrachtnemer, onverwijld doch uiterlijk voor de levering/het verrichten van de dienst, of, indien de levering/ het verrichten van de dienst later plaatsvindt dan binnen een uur na ontvangst van die verwijzing, uiterlijk binnen dat uur bij opdrachtnemer daartegen bezwaar te maken, bij gebreke waarvan als gevolg van deze mededeling uitsluitend de algemene voorwaarden van opdrachtnemer gelden.

2.5    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.       Aanbiedingen en opdracht
3.1     Offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen/aangegeven.

3.2   De opdracht is pas bindend na schriftelijke opdrachtverstrekking van de opdrachtgever.

4.      Tarieven, betalingen en levering
4.1     Alle bedragen vermeld in de offertes en opdrachten zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.2    Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

4.3    Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.4   Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4.5    Betaling van de facturen zal door de opdrachtgever, binnen 28 dagen na dagtekening geschieden door middel van storting op rekening  van het door de opdrachtgever aangewezen rekeningnummer. Betaling dient te geschieden zonder aftrek, kortingen of verrekening.

4.6   Als niet betaald is binnen de in artikel 4.5 bedoelde termijn, verkeert opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer recht op vergoeding door opdrachtgever van de wettelijke handelsrente, dan wel een rentepercentage van 8% per jaar als het percentage van de wettelijke handelsrente lager is dan 8%, en op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van het te laat betaalde factuurbedrag.

4.7    Indien opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

5.      Uitvoeren van de overeenkomst
5.1     De opdrachtgever zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2    Bij de opstart van een opdracht dient de opdrachtgever en/of bevoegd persoon namens de opdrachtgever aanwezig te zijn. Bij opstart tijdens uitvoering, bij oplevering dient er namens de opdrachtgever een bevoegd persoon aangewezen te worden als vast aanspreekpunt.

5.3    De opdrachtgever is verplicht jegens de opdrachtnemer om tijdig alle informatie te verstrekken, welke de opdrachtnemer nodig heeft voor het opstellen van een juiste offerte en ten behoeve van een correcte uitvoering van de opdracht. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en wijze zoals door de opdrachtnemer aangegeven.

5.4    De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door de opdrachtgever verstrekte informatie, ook indien deze van een of meer derden afkomstig is.

5.5    Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd en/of er meer kosten ontstaan doordat de opdrachtgever zijn in artikel 5.3 genoemde verplichting niet nakomt of blijkt dat tijdens uitvoering de verstrekte informatie niet voldoet aan artikel 5.4, zijn de daaruit voortvloeiende extra tijd en kosten voor rekening van de opdrachtgever.

5.6    Na het voldoen van de factuur, of bij deelbetalingen na het voldoen van de laatste factuur door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer wordt de opdracht geacht voltooid te zijn. Dit laat onverlet dat de opdracht als voltooid beschouwd dient te worden als deze voltooid is zonder dat voldoening van een factuur heeft plaatsgevonden.

6.      Wijziging van de overeenkomst
6.1     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2    Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3    Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

6.4   Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

6.5    In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

7.      Opzegging, opschorting & ontbinding
7.1     Beide partijen kunnen de overeenkomst te alle tijden schriftelijk opzeggen, met een opzegtermijn van 3 maanden.

7.2    Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

7.3    Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

7.4    Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

·         opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

·         na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

·         opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

7.5    Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voor doen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

7.6    Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7.7   Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

8.      Overmacht
8.1     Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn niet gehouden tot enige verplichting uit hoofde van de opdracht, indien een van de partijen daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

8.2    In geval van overmacht spannen zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zich in (mede door onderling overleg), om de uitvoering van de opdracht doorgang te laten vinden.

8.3    Zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer zullen in geval van verhindering oor overmacht elkaar zo snel als mogelijk informeren.

8.4   Tijdens een overmacht situatie hebben opdrachtgever en opdrachtnemer beiden het recht om de opdracht te beëindigen, voor zover de redelijkheid en billijkheid zich daartegen niet verzetten gelet op de verhouding tussen de verplichtingen van de overeenkomst die door de overmacht niet nagekomen kunnen worden en de mate en duur van de overmacht.

8.5    Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer hebben, indien 7.4 van toepassing is, geen recht op een vergoeding.

9.      Honorarium
9.1     Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

9.2    Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief schriftelijk is overeengekomen.

9.3    Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

9.4   Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

9.5    Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

9.6   Voorts is opdrachtnemer gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.

9.7    Bovendien mag opdrachtnemer het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

10.   Tussentijdse beëindiging
10.1   De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang door beëindiging met wederzijds goedvinden of door faillietverklaring van de opdrachtnemer of opdrachtgever.

10.2  Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, anders dan vermeld in artikel 9.1, voordat de opdracht is gestart, is de opdrachtgever 50% van de aanneemsom verschuldigd.

10.3  Indien de opdrachtgever de opdracht tijdens de uitvoering annuleert, anders dan vermeld in artikel 9.1, is de opdrachtgever een deel van de aanneemsom verschuldigd evenredig aan het uitgevoerde deel van de opdracht, vermeerderd met 75% van het resterende nog niet uitgevoerde deel.

11.     Eigendomsvoorbehoud
11.1    Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.

11.2    De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

11.3   Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

11.4   De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing – en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

11.5   Door opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

11.6   Voor het geval dat opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

12.    Aansprakelijkheid
12.1   De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt zich tot maximaal de hoogte van het honorarium bedrag, tot een maximaal van €200.000,00.

12.2  Opdrachtnemer is, tenzij opdrachtnemer opzettelijk of door grove schuld schade veroorzaakt, nimmer aansprakelijk voor enige directe schade (bijvoorbeeld bedrijfsstillegging, storingsschade, vertragingsschade, winstderving of enige andere bedrijfsschade), nog voor enige directe of indirecte schade welke wordt veroorzaakt aan door opdrachtnemer geleverde zaken, of voor enige directe of indirecte schade welke wordt veroorzaakt aan andere zaken en/of personen door zaken die door opdrachtnemer zijn geleverd of door diensten/werkzaamheden die door opdrachtnemer zijn verricht of door diensten/werkzaamheden die opdrachtnemer heeft laten verrichten. Onder meer is opdrachtnemer behoudens opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor indirecte of directe schade;

·         In verband met het vastleggen van data, waaronder schade naar aanleiding van verwerking van die data.

12.3  Behoudens in geval van grove schuld of opzet van opdrachtnemer, zal opdrachtgever opdrachtnemer vrijwaren tegen aanspraken van een of meer derden tot vergoeding van schade verband houdende met de door opdrachtnemer geleverde producten of diensten. Indien door een derde een vordering ter dezer zake tegen opdrachtgever wordt ingesteld, zal opdrachtgever opdrachtnemer daarvan onverwijld in kennis stellen onder toezending van de nodige gegevens. Voor het overige zal opdrachtgever zich van elke handeling te dezer zake onthouden, tenzij opdrachtnemer hem daartoe toestemming geeft of opdrachtnemer in gebreke blijft de vordering van de derde af te weren.

13.    Teruggave ter beschikking gestelde materialen
13.1   Indien opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

13.2  Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

14.   Vertrouwelijkheid
14.1   Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

14.2  Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

14.3  Opdrachtgever is zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer niet bevoegd aan derden op welke wijze dan ook informatie te verstrekken, documenten, rapporten te delen, te kopiëren of over te dragen.

14.4 De opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inspecare Beheer & Onderhoud B.V. niet bevoegd om inhoudelijke aspecten van de in uitvoering zijnde projecten, processen, documenten en/of rapporten te delen, te vermenigvuldigen of door te verkopen aan derden, daaronder mede begrepen de wijze waarop en de middelen waarmee de opdracht worden uitgevoerd.

15.    Wijziging algemene voorwaarden
15.1   Inspecare Beheer & onderhoud B.V of daaraan gerelateerde bedrijven is/zijn te allen tijde bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen. De aangepaste voorwaarden gelden na 28 dagen na het versturen daarvan aan de opdrachtgever met de kennisgeving dat deze na het verstrijken van die termijn zullen gelden. Als opdrachtgever van de op dat moment lopende opdrachten niet akkoord kunnen zijn, kunnen zij binnen die termijn van 28 dagen schriftelijk bezwaar maken tegen de aanpassingen. In dat geval blijven de ongewijzigde algemene voorwaarden van kracht tot het einde van de opdracht/ tot beëindiging van de overeenkomst.

16.   Recht en geschillen
16.1   Alle geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands Recht.

16.2  Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

17.    Adreswijziging
17.1   Zolang opdrachtnemer nog niet alles heeft geleverd/verricht waartoe opdrachtnemer ingevolge een overeenkomst gehouden is, zolang opdrachtgever nog geen factuur/facturen heeft ontvangen en zolang opdrachtgever nog niet alle ontvangen facturen van opdrachtnemer heeft voldaan, is opdrachtgever gehouden om terstond aan opdrachtnemer een adreswijziging door te geven, zodra die zich voordoet. Indien opdrachtgever niet voldoet aan deze verplichting, hebben brieven, facturen en andere schriftelijke mededelingen, verzonden aan het oude adres, gewoon werking op grond van art. 3:37 lid 3 Burgerlijk Wetboek en worden dus geacht opdrachtgever te hebben bereikt. Als het oude adres wordt beschouwd het adres dat bekend was bij opdrachtnemer vanwege uitdrukkelijke mededeling door opdrachtgever, dan wel, indien van uitdrukkelijke mededeling geen sprake was, het adres dat opdrachtgever op zijn briefpapier of in zijn e-mail had vermeld. Indien opdrachtgever noch uitdrukkelijk een postadres heeft medegedeeld, noch op briefpapier of in e-mail dat adres heeft vermeld, dan geldt als het oude adres het adres waarop opdrachtnemer moet leveren of heeft geleverd dan wel het adres van opdrachtgever zoals vermeld in het Handelsregister ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.